Mobilitat turística i volum de turistes a partir de les dades de telefonia mòbil

Anàlisi de la mobilitat turística i el volum de turistes a la demarcació de Lleida a partir de les dades de telefonia mòbil, 2019 - 2023.

ESTUDI_MOBILITAT
Font: Intel·litur (Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya) i INE

Aquest estudi es centra en l'anàlisi de la mobilitat turística i el volum de turistes a la demarcació de Lleida, utilitzant una nova metodologia basada en dades de telefonia mòbil proporcionades pel l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquesta estadística experimental ofereix una aproximació innovadora per a la comprensió dels desplaçaments turístics, tant dels residents a Espanya com dels turistes estrangers, utilitzant la posició dels seus telèfons mòbils com a font d'informació.

Un dels principals atractius d'aquesta nova metodologia radica en la seva capacitat per proporcionar una visió detallada de la mobilitat turísitica i el volum de turistes, tant a nivell nacional com internacional. Això permet analitzar els patrons de mobilitat dels turistes d'una manera més precisa, oferint una comprensió més completa del comportament dels visitants; i en el cas de l'estudi, dels visitants a la demarcació de Lleida.

Tanmateix, és important reconèixer les limitacions d'aquesta metodologia. La identificació dels turistes es basa en la detecció dels seus dispositius mòbils connectats a xarxes de telefonia espanyoles. Això pot conduir a una possible duplicació de comptatge, especialment en casos on els turistes utilitzen múltiples terminals o mantenen els seus dispositius desconnectats durant part del seu viatge.

Malgrat aquests desafiaments, l'estudi proporciona una visió única dels fluxos turístics a la demarcació de Lleida, desglossant la informació segons la procedència dels visitants. Aquesta anàlisi detallada no només ajuda a comprendre la magnitud del turisme a la demaraxció, sinó que també ofereix una visió en profunditat de les preferències i el comportament dels turistes que visiten Lleida.

Una part crucial de l'estudi és la seva comparativa temporal, que abasta un període que va des de juliol de 2019 fins a desembre de 2023. Aquest enfocament permet no només capturar les dinàmiques estacionals del turisme, sinó també identificar tendències i canvis a llarg termini en els fluxos turístics a la demarcació de Lleida.

Així doncs, l'estudi ofereix una visió detallada i completa dels fluxos turístics a la demarcació de Lleida, utilitzant una metodologia innovadora basada en dades de telefonia mòbil. Tot i les seves limitacions, proporciona una eina valuosa per comprendre la mobilitat turística a la demarcació.