Presentació

Missió i objectius

 Descarregar Pdf

La Càtedra és una aposta per a la innovació i el desenvolupament, que neix de la suma d’esforços entre la Universitat de Lleida i la Diputació de Lleida, a través del seu Patronat de Turisme, per a impulsar el turisme als espais d’interior (urbans i rurals) i de muntanya. Es va crear a finals de l’any 2014, amb l’aprovació del respectiu conveni de creació per els òrgans de govern de la Diputació i la UdL.

La Càtedra de Turisme d’Interior i de Muntanya de la Diputació de Lleida i la Universitat de Lleida es va constituir amb la ferma voluntat d’oferir una visió global, molt aplicada, del turisme d’interior -urbà i rural- i de muntanya, entès com un conjunt de formes de turisme heterogènies però d’una gran potencialitat com a instrument de desenvolupament sostenible econòmic, social i territorial.

La Càtedra, en aquest sentit, està liderada per la Universitat de Lleida, conjuntament amb la Diputació de Lleida, específicament amb el seu Patronat de Turisme, i incorpora col·laboradors d’altres universitats, institucions i empreses, des d’un plantejament marcadament interdisciplinar d’un costat, i clarament convergent entre el món acadèmic i el món professional d’un altre. Així, treballa amb l’objectiu de combinar estudis i propostes d’actuació aplicada adreçades a les Terres de Lleida, el Pirineu i la Val d’Aran, com també a espais d’interior i de muntanya nacionals i internacionals.

Com és ben conegut, el turisme d'interior i de muntanya, l’objecte de treball de la Càtedra, inclou, en realitat, un ampli entramat de modalitats turístiques i d'oci. Així, podem delimitar com a mínim el turisme urbà (comercial, de negocis, i d'entreteniment), el rural, el cultural i patrimonial, el de muntanya relacionat amb l'esquí i altres esports d'hivern, l'ecològic i el d'espais naturals, el religiós, el d'aventura, d’identitat, el gastronòmic i el de salut.

Aquest turisme d'interior i de muntanya es mostra, efectivament, cada vegada més complex i heterogeni, tant pels condicionants de la base geogràfica tan dispar sobre la qual opera, com perquè s'accentua la diferenciació de les motivacions per les quals es realitza l'activitat turística -a causa dels canvis en les pautes socials de comportament i consum dels ciutadans-. Alhora que es multipliquen les formes en les quals s'organitza i les empreses que ho materialitzen -producte de les pròpies mutacions que viuen les estructures econòmiques i empresarials actuals en aquesta etapa de globalització-. Fets als quals hem d‘afegir el que dins d'aquestes formes de turisme conviuen formes de turisme massiu i intensiu (grans ciutats turístiques de l'interior, zones de muntanya amb estacions d'esquí), amb focus d'atracció de baixa densitat turística en els quals, paradoxalment, el turisme pot haver-se convertit en un dels seus principals sectors econòmics (turisme rural, d’esports, d’aventura, cultural, gastronòmic, de natura...).

Per totes aquestes consideracions, el turisme en els espais d'interior (urbans i rurals) i de muntanya juga en uns casos, o pot jugar en uns altres, un paper clau per consolidar el desenvolupament econòmic i l'augment del benestar social dels seus ciutadans -fet sens dubte rellevant en una situació de crisi com l'actual-, i, a més, permet generar oportunitats evidents d'ocupació i d'emprenedoria, així com oportunitats de negocis per a les empreses. No oblidem que aquestes potencialitats adquireixen una notable transcendència, especialment en territoris de baixa densitat demogràfica, en els quals les possibilitats de desenvolupament d'oportunitats per crear empreses i generar ocupació sempre són difícils.

D’aquí el repte de la Càtedra, de comú acord amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, de posar el coneixement científic aplicat al servei del desenvolupament del turisme en els territoris d’interior (urbans i rurals) i de muntanya. Vol, així, difondre aquest coneixement, i convertir-lo en un instrument de permanent innovació de les activitats turístiques en el curt, mig i llarg termini. Doncs, les institucions que impulsen la Càtedra són molt conscients que transferint aquest coneixement científic estan contribuint –al donar suport a les administracions públiques territorials, als empresaris, a les organitzacions socials i als propis ciutadans-, al creixement econòmic i social de molts dels nostres pobles i de les nostres ciutats.

A partir d’aquests plantejaments es realitzen diferntss treballs analítics, estadístics i de difusió dels professionals que conformen la Càtedra. Actuacions que cal difondre i transmetre a les administracions i a la societat, perquè realment contribueixin a enfortir el turisme a la demarcació de Lleida, fet del qual redundarà una millora en les possibilitats econòmiques i socials de les nostres terres.

   Darrera modificació: